Objectius i funcions

Vine a la biblioteca

ÉS UN ESPAI D'APRENENTATGE

Aquest espai educatiu és un centre de recursos que té com a finalitat proporcionar un suport continu al procés d'ensenyament-aprenentatge.

ADREÇAT AL PROFESSORAT I L'ALUMNAT DEL CENTRE

La seva missió és facilitar l'accés als diferents recursos d'informació i s'adreça tant als docents com als alumnes.

OFEREIX DOCUMENTS EN TOT TIPUS DE SUPORTS PER AFAVORIR ELS APRENENTATGES I LA RECERCA

Mitjançant un servei de préstec als alumnes i docents, promou l'accés i l'ús del fons documental del què disposa la biblioteca. Aquests materials complementen i enriqueixen el procés d'ensenyament-aprenentatge.

ES DESENVOLUPA EN UN ESPAI FÍSIC I VIRTUAL

La biblioteca és un entorn obert i acollidor, amb espais diferenciats adaptats a tots els usuaris.

Per complementar aquesta tasca presencial, s'ha dotat d'un espai virtual, Biblioteca 2.0 on es trobarà, per exemple, una selecció d'enllaços adequats per al desenvolupament de les diferents àrees, seleccionats pel mestre de la biblioteca.

RECURS FONAMENTAL PER A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I EL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM

Col.labora amb tots els docents del centre per tal d'afavorir l'adquisició de les competències, el foment de la lectura i l'autonomia dels alumnes.

GESTIONAT PER UN TÈCNIC PEDAGÒGIC EN L'ÀMBIT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Un mestre amb una formació complementària en Biblioteconomia, és l'encarregat d'organitzar la biblioteca, dinamitzar l'espai virtual de la Biblioteca 2.0 i realitzar activitats de formació d'usuaris. En coordinació amb els docents del centre, col.labora en les activitats d'animació a la lectura i recerca d'informació.