Jo Recomano

Activitats realitzades en llengua catalana per recomanar llibres promocionant la lectura:

CATALÀ - JO RECOMANO

Recursos:

 • Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre (F1)

 • Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

 • Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. (P3)

 • Comentaris i recomanacions dels llibres als altres nens i nenes de la classe. (P4)

 • Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

 • Valoració dels textos llegits amb judicis adequats a l’edat. (A2)

Indicadors d’avaluació:

 • CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

 • CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).

- FRA - Sessió 1 - Jo Recomano

Títol:Jo recomano

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Activitat 8:

a.- Jo Recomano un llibre de la biblioteca

Cada alumne escull un llibre en llengua francesa i durant 15 dies el llegirà i la propera sessió en farà o no la recomanació.

La mestra de la biblioteca o el mestre de francès farà una recomanació perquè serveixi de model als alumnes.

Primer s’haurà de presentar el llibre dient el títol, l’autor, l’editorial i si s’escau la col·lecció. Tot seguit recomanarà el llibre explicant el per què: farà una breu valoració per animar a llegir-se el llibre i/o farà un breu resum d’aquella part més emocionant o rellevant de la història. Si no el recomana, argumentarà el per què (avorrit, difícil, infantil, temàtica…)

Aquesta recomanació es pot fer de diferents maneres:

 • Es dirà als alumnes que s’ho han de preparar molt bé perquè els gravarem i posarem les seves recomanacions a la web de la Bibliolina.

 • Es poden escriure i posar-les també a la web de la Bibliolina

 • Es poden escriure i penjar-les a l’entrada de la biblioteca

Material:

Càmera de vídeo o Ipad per a fer les gravacions

Fitxa de recomanació escrita (veure Annex) o Carpeta Material Jo Recomano

- FRA - Sessió 2 - Jo Recomano

Títol: Jo recomano

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Individual

Desenvolupament:

Activitat 9:

Cada alumne farà la seva recomanació i la mestra de la biblioteca ho gravarà en vídeo.

Posteriorment es penjaran totes les recomanacions a la web de la Bibliolina o web de l’escola.

 • Es poden penjar també les recomanacions escrites a la pàgina web

 • Es poden penjar les recomanacions escrites a l’entrada de la biblioteca

Material:

Càmera de vídeo o Ipad per a fer les gravacions

Fitxa de recomanació escrita (vegeu Annex o Carpeta Material Jo Recomano)

JO RECOMANO UN LLIBRE 2022-2023

ASTÈRIX

YETIS

SMILES

LLAMPS

JO RECOMANO UN LLIBRE 2021-2022

ASTÈRIX


LLAMPS


SMILES


YETIS


TAMARROS


JE RECOMMANDE UN LIVRE 2020/2021


ASTÈRIX

ISARDS

LLAMPS

SMILES

ANYS ANTERIORS

YouTube