Safari de llibres


Activitat realitzada en llengua catalana per conèixer i localitzar els diferents tipus de documents a la biblioteca:

5 CATALÀ - JOCS: DESCOBRIM LA BIBLIOTECA

Recursos:

  • Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)
  • Coneixement del funcionament de les biblioteques escolars i públiques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. (C1)
  • Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal. (P6)

Indicadors d’avaluació:

  • CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Petit grup Grup cooperatiu


Desenvolupament:

a.- Safari dels llibres

És un joc que consisteix en trobar quatre llibres de la biblioteca a partir de la fotocòpia d’una de les seves pàgines (índex si és un llibre de recerca; portadella si és un imaginari-diccionari-còmic: pàgina interna on figura en forma resumida les dades del llibre).

Es preparen 4 fotocòpies plastificades per grup: la portadella d’un diccionari o enciclopèdia, l’índex d’un llibre de recerca o de coneixements, la portadella d’un imaginari (llibre de lectura) i la portadella d’un còmic. Cada grup té llibres diferents als altres grups. Cada biblioteca prepara el seu material perquè depèn del fons de cada centre.

A partir de l’anàlisi d’aquestes fotocòpies hauran de trobar el llibre al que pertanyen en els diferents prestatges. S’hauran de fixar en la temàtica, la llengua, el tamany, el contingut, el teixell (on està escrit el CDU i les tres primeres lletres de l’autor)...

Cada grup cooperatiu omplirà una fitxa ( Carpeta Material UT53 Safari de llibres o Annex) on s’escriurà: el títol, l’autor, l’editorial, el teixell i el CDU- Codificació Decimal Universal) de cada llibre cercat. Utilitzaran la tècnica Full Giratori per parelles de Treball Cooperatiu.

L’activitat es farà en dues sessions. Hi ha dues possibilitats:

● Es fa tota l’activitat però es cerquen només 2 llibres en la 1a sessió i 2 llibres en la 2a sessió

● Es cerquen tots els llibres en la 1a sessió i en la 2a sessió s’omple la fitxa de treball .(Carpeta Material Safari de llibres o Annex)

Dintre de cada equip, per parelles, s’inicia l’activitat en un full giratori:

Cada parella té un llibre diferent.

Un cop cada membre de la parella hagi completat la seva fitxa del llibre, intercanviarà el full amb el seu company que haurà de comprovar si han escrit el mateix i consensuaran les respostes.

Finalitzada la fitxa del llibre, la parella passa el full a l’altra parella que haurà de fer les correccions escaients utilitzant la mateixa tècnica.

Material:

a.- Safari dels llibres

Veure Annex o Carpeta Material UT Safari de llibres

  • Graella