EL MEU FRAGMENT PREFERIT

CATALÀ - LES NOSTRES PREFERÈNCIES

Recursos:

● Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

● Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

● Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)

● Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. (P3)

● Comentaris i recomanacions dels llibres als altres nens i nenes de la classe. (P4)

● Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

● Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció i valoració de les obres. (A1)

● Valoració dels textos llegits amb judicis adequats a l’edat. (A2)

● Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)

● Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)


Indicadors d’avaluació:

● CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

● CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

● CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).

UT56 - CAT - Sessió 1 - Les nostres preferències

Unitat temporal: 56

Sessió: 1

Títol: Les nostres preferències

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Individual

Desenvolupament:


Activitat 12: Escollir una de les dues activitats (a- o b-)

a.- El meu fragment preferit

Els alumnes escullen un llibre per llegir a casa i s’explica que a la propera sessió cadascú haurà de llegir en veu alta un fragment del llibre i explicar perquè l’han escollit.

S’explicarà als alumnes que primer presentaran el llibre, dient el títol, autor, editorial i col·lecció si s’escau. Un cop presentat, hauran de fer una lectura en veu alta del fragment que han escollit. Per tant, a casa s’hauran de preparar aquesta lectura.

I finalment hauran d’argumentar aquesta elecció.


b.- El meu personatge preferit

Aquesta activitat consisteix en recopilar característiques dels personatges de les històries que llegeixen els alumnes i fer-ne un recull.

A mida que vagin llegint la història, hauran de decidir quin personatge trien per a fer la presentació i hauran d’anar recopilant informació: la seva descripció física, aficions, gustos, etc. Explicarem als alumnes que en la propera sessió hauran de fer la presentació del personatge a la resta dels companys.

Cada alumne anotarà la citació bibliogràfica (títol, autor, editorial, col·lecció, any de publicació) i la descripció física, personalitat, aficions, aptituds, etc., del protagonista de la història que han llegit. Hi podran afegir dibuixos o imatges.

Per torns, cada alumne haurà de presentar el seu personatge a la resta de companys

Aquestes descripcions dels personatges es poden fer a la llibreta o bé en forma de cartes A5 que es poden plastificar i deixar a l’abast dels altres alumnes que podran llegir i mirar. També es pot fer una exposició a la Biblioteca de l’escola. ( Es pot elaborar una plantilla igual per a tothom)


Material:

En funció del suport on es vulgui fer les descripcions, cadascú s’elaborarà el seu material.


- CAT - Sessió 2 - Les nostres preferències

Unitat temporal: 56

Sessió: 2

Títol: Les nostres preferències

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Individual

Desenvolupament:


Activitat 13: Escollir una de les dues activitats (a- o b-)

a.- El meu fragment preferit

Cada alumne presenta el seu llibre, llegeix en veu alta el fragment escollit i argumenta després per què l’hi ha agradat tant.


b.- El meu personatge preferit

Cada alumne presentarà el llibre i el seu personatge preferit, fent-ne la descripció.


Desenvolupament de l'Activitat:

Els alumnes escullen un llibre de la biblioteca i se'l llegeixen a casa. Un cop finalitzada la lectura seleccionen el fragment que més els hagi agradat. Es preparen la lectura en veu alta d'aquest i també l'argumentació de la seva opinió.

Durant la propera sessió la mestra de la biblioteca els gravarà presentant el seu llibre, llegint el fragment seleccionat i argumentant el per què d'aquesta elecció. Posteriorment es penja a la pàgina web de la biblioteca.

Curs 2021-2022


Anys anteriors