EL MEU FRAGMENT PREFERIT

CATALÀ - LES NOSTRES PREFERÈNCIES

Recursos:

● Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

● Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

● Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)

● Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. (P3)

● Comentaris i recomanacions dels llibres als altres nens i nenes de la classe. (P4)

● Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

● Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció i valoració de les obres. (A1)

● Valoració dels textos llegits amb judicis adequats a l’edat. (A2)

● Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)

● Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)


Indicadors d’avaluació:

● CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

● CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

● CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).

UT56 - CAT - Sessió 1 - Les nostres preferències

Unitat temporal: 56

Sessió: 1

Títol: Les nostres preferències

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Individual

Desenvolupament:


Activitat 12: Escollir una de les dues activitats (a- o b-)

a.- El meu fragment preferit

Els alumnes escullen un llibre per llegir a casa i s’explica que a la propera sessió cadascú haurà de llegir en veu alta un fragment del llibre i explicar perquè l’han escollit.

S’explicarà als alumnes que primer presentaran el llibre, dient el títol, autor, editorial i col·lecció si s’escau. Un cop presentat, hauran de fer una lectura en veu alta del fragment que han escollit. Per tant, a casa s’hauran de preparar aquesta lectura.

I finalment hauran d’argumentar aquesta elecció.


b.- El meu personatge preferit

Aquesta activitat consisteix en recopilar característiques dels personatges de les històries que llegeixen els alumnes i fer-ne un recull.

A mida que vagin llegint la història, hauran de decidir quin personatge trien per a fer la presentació i hauran d’anar recopilant informació: la seva descripció física, aficions, gustos, etc. Explicarem als alumnes que en la propera sessió hauran de fer la presentació del personatge a la resta dels companys.

Cada alumne anotarà la citació bibliogràfica (títol, autor, editorial, col·lecció, any de publicació) i la descripció física, personalitat, aficions, aptituds, etc., del protagonista de la història que han llegit. Hi podran afegir dibuixos o imatges.

Per torns, cada alumne haurà de presentar el seu personatge a la resta de companys

Aquestes descripcions dels personatges es poden fer a la llibreta o bé en forma de cartes A5 que es poden plastificar i deixar a l’abast dels altres alumnes que podran llegir i mirar. També es pot fer una exposició a la Biblioteca de l’escola. ( Es pot elaborar una plantilla igual per a tothom)


Material:

En funció del suport on es vulgui fer les descripcions, cadascú s’elaborarà el seu material.


- CAT - Sessió 2 - Les nostres preferències

Unitat temporal: 56

Sessió: 2

Títol: Les nostres preferències

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Individual

Desenvolupament:


Activitat 13: Escollir una de les dues activitats (a- o b-)

a.- El meu fragment preferit

Cada alumne presenta el seu llibre, llegeix en veu alta el fragment escollit i argumenta després per què l’hi ha agradat tant.


b.- El meu personatge preferit

Cada alumne presentarà el llibre i el seu personatge preferit, fent-ne la descripció.


Desenvolupament de l'Activitat:

Els alumnes escullen un llibre de la biblioteca i se'l llegeixen a casa. Un cop finalitzada la lectura seleccionen el fragment que més els hagi agradat. Es preparen la lectura en veu alta d'aquest i també l'argumentació de la seva opinió.

Durant la propera sessió la mestra de la biblioteca els gravarà presentant el seu llibre, llegint el fragment seleccionat i argumentant el per què d'aquesta elecció. Posteriorment es penja a la pàgina web de la biblioteca.

Curs 2021-2022


Anys anteriors

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image