El rei del conte

PLA D’INTERVENCIÓ: EL REI DEL CONTE

Aquest Pla d’Intervenció es realitza amb les diferents classes de 1r cicle. Cada setmana mig grup classe participa en l’activitat a la Biblioteca amb un mestre tutor i la mestra de la Biblioteca. Els grups poden ser per curs (1r curs-2n curs), per cicle (1/2 grup classe heterogeni) o homogenis (per nivell de lectura). Els mestres de cada classe són els qui decideixen quina és l’opció més convenient. El Rei del Conte s’inicia a Maternal amb el Pla d’Intervenció “Descobreixo els llibres de la Biblioteca” i continua amb 2n i 3r cicle amb el “Jo Recomano…”. És un pla transversal. Per aquest motiu, els objectius didàctics 1, 2, 3 i 4 són objectius treballats a Maternal B però que es reprenen per recordar què es treballa a la Biblioteca i com funciona el servei de préstec (conèixer els hàbits de la biblioteca-servei de préstec).

Els objectius generals de nivell han estat pactats prèviament amb els mestres del cicle i l’avaluació la realitzen els mestres tutors amb el suport de la mestra de la Biblioteca. Els mestres de 1r cicle treballen a l’aula diferents seqüències didàctiques de comprensió lectora (Rúbrica Narrar). En aquestes seqüències es treballen, entre altres, els objectius generals d’àrea per cicle 2.2 i el 22.2. El Pla d’intervenció “El Rei del Conte” permetrà als mestres fer l’avaluació d’aquests objectius en la Biblioteca.

Totes les activitats es porten a terme entre la mestra de la Biblioteca i un Mestre tutor de cada aula. Els dos poden intervenir indistintament. Aquest Pla pot modificar sempre que interessi als mestres tutors ja que l’activitat oral de l’exposició dels llibres permet treballar diferents continguts de l’àrea de llengua i poden aprofitar per avaluar els diferents objectius de la llengua que han treballat prèviament a la classe.

Es pacta també que a 1r cicle els nens hauran de pujar a la Biblioteca amb l’estoig i l’agenda. El treball que es fa amb l’agenda és complementari al que les mestres fan a la classe. D’aquesta manera els nens veuran que és una eina que es pot utilitzar en els diferents espais escolars i podran valorar la seva utilitat.

La mestra de la Biblioteca proposa als nens que es disfressin de Rei o de Reina amb l’únic objectiu de motivar-los a fer l’activitat però sempre serà opcional, respectant la decissió de cada nen.


OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Descriure quines activitats es fan a la Biblioteca de l’escola (llegir llibres, recerca d’informació, escoltar contes, servei de préstec, Rei del Conte).

 • Explicar com funciona el servei de préstec (portar el punt de llibre, escollir un imaginari verd o groc, omplir la fitxa del llibre amb el nom-classe-data i col·locar la fitxa a la caixa de Retorns).

 • Utilitzar correctament el servei de préstec (portar el punt de llibre, escollir l’imaginari del color del seu nivell de lectura, omplir la fitxa del llibre amb el nom-classe-data i col·locar la fitxa a la caixa de retorns).

 • Explicar la funcionalitat del punt de llibre

 • Utilitzar l’agenda, amb l’ajuda de les mestres, per apuntar diferents consignes: buscar la data escrita a la pissarra, escriure portar el punt de llibre, portar el punt de llibre plastificat, tornar el llibre de la biblioteca.

 • Mostrar respecte i atenció durant l’exposició oral del llibre dels altres.

 • Respectar el torn de paraula en les activitats orals de la rotllana

 • Explicar les accions principals de la història del llibre que s’ha llegit o li han llegit a casa (amb ajuda del mestre si escau).

 • Mantenir una seqüència cronològica de la història.

 • Elaborar hipòtesis sobre el contingut dels imaginaris mitjançant el títol i la il·lustració de la coberta dels llibres.

 • Identificar els personatges que surten al conte (com són, què fan, quins són els personatges principals).

 • Identificar els llocs on passen les accions (a quin lloc, com és el lloc).

 • Argumentar el per què li ha agradat el seu llibre.

 • Llegir-se el llibre de la Biblioteca a casa (si cal, amb ajuda dels familiars).

CURS 2020-2021