En busca de la biografia

UT 55 CASTELLÀ - BIOGRAFIA DE L’ESCRIPTOR

Recursos:

Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)


Indicadors d’avaluació:

CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.


UT55 - CAST - Sessió 1 - Biografia de l’escriptor

Unitat temporal: 55 Sessió: 1


Títol: Biografia de l’escriptor

Llengua de vehiculació: Castellà


Agrupament: Grups cooperatius

Desenvolupament:

Activitat 10:

Donarem a cada grup una biografia diferent per a què les llegeixin i puguin extreure’n les diferents característiques. Hauran de dir quin tipus de text és (narratiu, expositiu, instructiu, etc.) quina informació dóna i en quina persona està escrit. En cap cas els direm que són biografies.

Utilitzarem la tècnica del Full giratori per parelles de Treball Cooperatiu.

A cada grup cooperatiu els donarem una biografia diferent que hauran de llegir (en veu alta, individualment, com vulguin). Un cop llegida, per parelles faran torns per escriure en el full giratori. Cada membre de la parella haurà d’escriure una caraterística del text llegit. Mentre un escriu, l’altre estarà atent per assegurar-se que ho fa correctament.

Després d’un temps determinat, les dues parelles s’intercanvien el full giratori i un cop llegit el que han escrit els altres membres de l’equip el complementen si ho veuen necessari.

Mitjançant la tècnica Números iguals junts de Treball Cooperatiu surt un membre a l’atzar de cada equip per explicar les caraterístiques que han trobat en el seu text. D’aquesta manera elaborarem entre tots el guió per a fer una biografia.

Finalment els donarem la fitxa-guió on hauran d’escriure la biografia de l’escriptor del llibre triat que s’enduran en préstec.


Material:

Per trobar biografies ja realitzades recomanem els llibres de la col·lecció Sopa de libros de Anaya, de la col·lecció Alta mar de Bruño o Sopa de llibres de Barcanova…

Exemples d’autors amb biografies fàcils de trobar: Miguel De Cervantes, Mary Shelley, Charles Dickens, Julio Verne, Roald Dahl, Michael Ende, Gianni Rodari, Jordi Sierra I Fabra, Jaume Copons, Michael Ende, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Hermanos Grimm, Lewis Carol, Carlo Collodi, Samuel Langhorne Clemens, Rudyard Kipling, Joanne Kathleen Rowling, Clives Staples Lewis, Thomas Brezina, Åsa Larsson…


http://www.bosquedefantasias.com/biografias-cortas Biografies de personatges històrics ordenats alfabèticament.

http://leeresdivertidoconsa.blogspot.com/p/biografias-de-autors-de-lij.html biografies d’escriptors


Vegeu Annex o carpeta material UT55 Biografia de l’escriptor


UT55 - CAST - Sessió 2 - Biografia de l’escriptor

Unitat temporal: 55 Sessió: 2

Títol: Biografia de l’escriptor

Llengua de vehiculació: Castellà

Agrupament: Individual

Desenvolupament:

Activitat 11:

Hauran d’escriure la biografia de l’autor del llibre que han escollit d’acord amb les seves preferències.

Recolliran la informació que hi pugui haver en el llibre de lectura i la complementaran fent una recerca per Internet.

Cada alumne escriurà la biografia en el full preparat per a fer aquesta activitat.

Material:

Fitxa “Biografia de l’escriptor” (vegeu Annex o carpeta Material UT55 Biografia de l’escriptor)