PRÉFÉRENCES DE LECTURE

Activitat realitzada en llengua castellana on escullen el seu tema favorit de qualsevol gènere literari i exposen llibres que han llegit d'aquest tema argumentant el per què de l'elecció.

- PREFERÈNCIES LECTORES

Recursos:

 • Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

 • Coneixement del funcionament de les biblioteques escolars i públiques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. (C1)

 • Coneixement del funcionament d’una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d’obres, de temes o d’autors. (C2)

 • Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

 • Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)

 • Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. (P3)

 • Comentaris i recomanacions dels llibres als altres nens i nenes de la classe. (P4)

 • Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

 • Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal. (P6)

 • Valoració dels textos llegits amb judicis adequats a l’edat. (A2)

 • Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)

Indicadors d’avaluació:

 • CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

 • CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

 • CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


-Sessió 1 - Preferències lectores


Sessió: 1

Títol: Preferències lectores

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Grup sencer


Desenvolupament:

Activitat 11: El meu tema favorit

S’exposen i s’expliquen els diferents generes literaris: Poesia, narrativa i teatre.

Dins el gènere narratiu podem trobar novel·les de diferents tipus: Aventura, misteri, romàntica, realista, històrica, fantasia, ciència ficció i humor.

Cada alumne, individualment, triarà un tema d’acord amb les seves preferències.

Agruparem els alumnes per la temàtica escollida.

Cada grup identificarà i localitzarà de forma autònoma, en la biblioteca escolar i virtual lectures de la temàtica escollida.

Cada grup començarà a preparar la seva exposició on explicaran per què els agrada aquell tema i citaran o presentaran els llibres seleccionats.

Material:

Fitxa El meu tema favorit (Vegeu Annex o Carpeta Material UT66 Preferències Lectores)

Sessió 2 - Preferències lectores

Test tipus de lector.

Sessió: 2

Títol: Preferències lectores & Test de Tipus Lector

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Petits grups


Desenvolupament:

Activitat 12: El meu tema favorit

Cada grup exposarà oralment la seva preferència de la temàtica escollida.


Activitat 13: Test de tipus Lector:

Cada alumne completa el test d’autoavaluació per determinar l’evolució al llarg dels dos cursos.


Material:

Test d’autoavaluació de 6è

CURS 2021-2022


ALTRES ANYS

EMOJIS

MARSUPILAMIS


OBÈLIX

TRONS

ALLBLACKS

MI TEMA FAVORITO 2020

Està penjat a LA BIBLIOTECA A CASA

Anys anteriors

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image