PRÉFÉRENCES DE LECTURE

Activitat realitzada en llengua castellana on escullen el seu tema favorit de qualsevol gènere literari i exposen llibres que han llegit d'aquest tema argumentant el per què de l'elecció.

- PREFERÈNCIES LECTORES

Recursos:

 • Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

 • Coneixement del funcionament de les biblioteques escolars i públiques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. (C1)

 • Coneixement del funcionament d’una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d’obres, de temes o d’autors. (C2)

 • Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

 • Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)

 • Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. (P3)

 • Comentaris i recomanacions dels llibres als altres nens i nenes de la classe. (P4)

 • Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

 • Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal. (P6)

 • Valoració dels textos llegits amb judicis adequats a l’edat. (A2)

 • Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)

Indicadors d’avaluació:

 • CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

 • CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

 • CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


-Sessió 1 - Preferències lectores


Sessió: 1

Títol: Preferències lectores

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Grup sencer


Desenvolupament:

Activitat 11: El meu tema favorit

S’exposen i s’expliquen els diferents generes literaris: Poesia, narrativa i teatre.

Dins el gènere narratiu podem trobar novel·les de diferents tipus: Aventura, misteri, romàntica, realista, històrica, fantasia, ciència ficció i humor.

Cada alumne, individualment, triarà un tema d’acord amb les seves preferències.

Agruparem els alumnes per la temàtica escollida.

Cada grup identificarà i localitzarà de forma autònoma, en la biblioteca escolar i virtual lectures de la temàtica escollida.

Cada grup començarà a preparar la seva exposició on explicaran per què els agrada aquell tema i citaran o presentaran els llibres seleccionats.

Material:

Fitxa El meu tema favorit (Vegeu Annex o Carpeta Material UT66 Preferències Lectores)

Sessió 2 - Preferències lectores

Test tipus de lector.

Sessió: 2

Títol: Preferències lectores & Test de Tipus Lector

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Petits grups


Desenvolupament:

Activitat 12: El meu tema favorit

Cada grup exposarà oralment la seva preferència de la temàtica escollida.


Activitat 13: Test de tipus Lector:

Cada alumne completa el test d’autoavaluació per determinar l’evolució al llarg dels dos cursos.


Material:

Test d’autoavaluació de 6è

CURS 2021-2022


ALTRES ANYS

EMOJIS

MARSUPILAMIS


OBÈLIX

TRONS

ALLBLACKS

MI TEMA FAVORITO 2020

Està penjat a LA BIBLIOTECA A CASA

Anys anteriors