Descobrim la biblioteca

PLA D’INTERVENCIÓ: DESCOBREIXO ELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA:

Aquest Pla d’Intervenció es realitza amb les diferents classes de Maternal B. Cadatres setmanes aproximadament mig grup classe (els grans i aquells mitjans iniciats en el procés de la lecto-escriptura) participa en l’activitat a la Biblioteca amb un mestre tutor i la mestra de la Biblioteca. 

Aquest projecte s’inicia a Maternal B amb el Pla d’Intervenció “Descobreixo els llibres de la Biblioteca” i continua a 1r cicle amb “El Rei del Conte” i a 2n i 3r cicle amb el “Jo Recomano…”. És un pla transversal. Per aquest motiu hi ha objectius didàctics que es reprenen a 1r cicle per recordar què es treballa a la Biblioteca i com funciona el servei de préstec (conèixer els hàbits de la biblioteca-servei de préstec). Els objectius generals de nivell han estat pactats prèviament amb els mestres del cicle i l’avaluació la realitzen els mestres tutors amb el suport de la mestra de la Biblioteca.

Totes les activitats es porten a terme entre la mestra de la Biblioteca i un Mestre tutor de cada aula. Els dos poden intervenir indistintament.

Aquest Pla es pot modificar sempre que interessi als mestres tutors ja que l’activitat oral de l’exposició dels llibres permet treballar diferents continguts de l’àrea de llengua i poden aprofitar per avaluar els diferents objectius de la llengua que han treballat prèviament a la classe.

Es pacta també que a Maternal B els nens hauran de pujar a la Biblioteca amb l’estoig. La mestra de la Biblioteca proposa als nens que es disfressin de Rei o de Reina amb l’únic objectiu de motivar-los a fer l’activitat però sempre serà opcional, respectant la decissió de cada nen.

Aquelles classes que decideixin participar en aquest Pla d’Intervenció hauran d’enviar als pares una carta explicativa de l’activitat abans de començar la 1ª sessió . La participació és voluntaria (ja que la majoria dels objectius es reprenen a 1r cicle) i es pot començar en qualsevol moment del curs (1r, 2n, 3r trimestre). De la mateixa manera també es pot aturar quan convingui.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Àrea II  Diferenciar entre els llibres que necessitem per a la recerca d’informació i els que necessitem per una lectura agradable 

Àrea II  Reconèixer els imaginaris d’iniciació lectora (gomet groc-verd al llom del llibre) i el lloc on estan endreçats (prestatge groc-verd)

Àrea I  Conèixer la funcionalitat del punt de llibre 

Àrea I  Portar el punt de llibre quan venen a la biblioteca a endur-se’n un llibre en préstec

Àrea I  Omplir la fitxa de prèstec seguint unes consignes (nom, classe, data), amb ajuda de les mestres 

Àrea II  Explicar, amb ajuda de les mestres, la història del llibre que s’ha llegit o li han llegit a casa

Àrea II  Escoltar amb respecte i atenció l’exposició oral del llibre dels altres 

Àrea II  Respectar el torn de paraula en les activitats orals de la rotllana

Curs 2023-2024

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022

Curs 2020-2021


Curs 2019-2020

Curs 2016-2017

Curs 2015-2016:

Curs 2014-2015: