Segon cicle

A partir del curs 2018

En el marc del projecte del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permsea), s’ha definit una seqüència d'activitats de gust per la lectura.

Totes aquestes activitats s’han dissenyat per a que els alumnes desenvolupin una part de la competència 3 que fa referència a que l’alumne sigui progressivament més autònom en les seves lectures i descobreixi el plaer de llegir.

Competència 3

Valorar i gaudir de la recepció i producció de manifestacions literàries orals, escrites o audiovisuals.

Expectatives d’aprenentatge

Comentar lectures, audicions o visionats triats per iniciativa pròpia o suggerits pel mestre relacionant-los amb les seves vivències, motivacions i preferències en la lectura

Participar en les activitats Culturals i literàries de l’escola.

Criteris d’avaluació

CA1: Pertinència en l’anàlisi de textos literaris

CA2: Valoració crítica de les pròpies preferències literàries

Aprenentatge esperat

Utilitza la biblioteca escolar seleccionant documents, llegint, analitzant i comentant les principals característiques dels textos i participant en les activitats proposades


ACTIVITATS:

(cliqueu a sobre del nom de l'activitat)


Altres cursos:

CONFINAMENT