JE VOUS PRÉSENTE UN LIVRE

Activitats realitzades en llengua francesa per gaudir de la pròpia lectura i la dels altres:

- FRANCÈS - PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE

Recursos:

Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

Coneixement del funcionament de les biblioteques escolars i públiques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. (C1)

Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)

Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. (P3)

Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal. (P6)

Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció i valoració de les obres. (A1)

Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)


Indicadors d’avaluació:

CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


UT65 - FRA - Sessió 1 - Presentació d’un llibre

Unitat temporal: UT65

Sessió: 1

Títol: Presentació d’un llibre

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: individual


Desenvolupament:

Activitat 9: Jo Presento un llibre

S’explica als alumnes que s’hauran de preparar la presentació del llibre que agafaran en servei de préstec, per aquest motiu hauran d’escollir acuradament el llibre que s’hauran de llegir (llegir la contracoberta i/o donar un cop d’ull a l’argument). Aquesta presentació es filmarà i es penjarà en la pàgina web de la Bibliolina de la seva escola.

En la presentació hauran d’especificar quin és:

el títol

l’autor

l’il·lustrador

l’editorial

Tot seguit hauran d’explicar un breu resum de la història. Aquest resum se’l prepararan a casa (molt breu, tres o quatre frases) i li entregaran al mestre de francès per a que faci les correccions adients abans de la sessió 2

El resum consisteix a explicar, de forma breu i amb paraules pròpies, el contingut d’un text:

S’ha de llegir atentament el llibre i buscar al diccionari les paraules que no s’entenguin

Cal determinar la idea general del llibre: de què parla?

Es poden triar les idees principals i apuntar-les en un full

Es pot començar a redactar el resum a partir de les idees extretes i procurar expressar-les amb paraules pròpies. És aconsellable fer frases curtes i enllaçar les idees o frases, quan convingui, amb els connectors adequats: però, també, abans, després…

Per acabar, cal llegir el resum final i comprovar que reflexa el contingut de l’argument del llibre d’una manera molt breu.

Material:

Fitxa Jo Presento un llibre (Vegeu Annex o Carpeta Material UT65 Jo Presento un llibre)


UT65 - FRA - Sessió 2 - Presentació d’un llibre

Unitat temporal: UT65

Sessió: 2

Títol: Presentació d’un llibre

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Activitat 10: Jo Presento un llibre

Es filma a cada alumne fent la presentació del llibre que s’ha llegit i preparat a casa, seguint les pautes de la Sessió 1

Material:

Càmera de vídeo o Ipad

JE VOUS PRÉSENTE UN LIVRE 2020-2021

ALLBLACKS

EMOJIS

MARSUPIS

OBÈLIX

TRONS
JE VOUS PÉSENTE UN LIVRE 18-19

Anys anteriors