UT 64 OPINIÓ ARGUMENTADA

CURS 2021-2022

OPINION ARGUMENTÉE

EMOJIS

SPYROS

CATALÀ - OPINIÓ ARGUMENTADA

Recursos:

 • Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

 • Coneixement del funcionament de les biblioteques escolars i públiques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. (C1)

 • Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

 • Lectura, audició i visionat guiats i autònoms de diversitat d’obres de literatura infantil i juvenil o popular en formats i suports variats, tenint com a referència els seus gustos, interessos i coneixements. (P2)

 • Comentaris i recomanacions dels llibres als altres nens i nenes de la classe. (P4)

 • Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

 • Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal. (P6)

 • Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció i valoració de les obres. (A1)

 • Valoració dels textos llegits amb judicis adequats a l’edat. (A2)

 • Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)

 • Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)

Indicadors d’avaluació:

 • CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.

 • CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.

 • CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


CAT - Sessió 1 - Opinió argumentada

Sessió: 1

Títol: Opinió argumentada

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Activitat 7:

b- Crítica literària

Explicarem als alumnes que en una crítica literària hi consten les dades generals de l’obra, un breu resum de l’argument i la valoració personal de qui fa la crítica, la qual ha de procurar basar-se en apreciacions tan objectives com sigui possible. És a dir, no es tracta d’expressar l’opinió personal, sinó una valoració del relat, les il.lustracions si n’hi ha, si és adequat per l’edat que es recomana, si el vocabulari és adient, etc.

Ensenyarem als alumnes un exemple de crítica literària i en comentarem totes les característiques esmentades anteriorment.

Després donarem una fitxa on cada alumne farà la crítica del llibre que ha escollit

Material:

b- Crítica literària: vegeu exemple i fitxa a l’annex o Carpeta Material UT64 Opinió argumentada)

CAT - Sessió 2 - Opinió argumentada

Sessió: 2

Títol: Opinió argumentada

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Activitat 8:

b- Crítica literària

Cada alumne llegirà la crítica que ha fet. També es poden penjar a la web de la Bibliolina o en un indret de la biblioteca adequat per aquesta finalitat.

Curs 2020/2021

TRONS

OBÈLIX

MARSUPIS

EMOJIS

ALLBLACKS
CURS 2019 - 2020

TRONS ALLBLACK'S

EMOJIS MARSUPIS

Curs 18-19

Anys anteriors