Servei de préstec

Recursos:

C1.- Coneixement del funcionament de la biblioteca d’aula i d’alguns aspectes del de l’escola per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès.

A1.- Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma o amb l’ajut d’adults textos d’imaginació i literaris i sentit crític en la selecció de les obres.

A2.- Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal.


Indicadors d’avaluació:

CA1IA1. Tria amb ajuda diferents tipus de documents adequats al seu nivell lector

CA2IA1 Utilitza la biblioteca escolar amb el guiatge del mestre participant activament en les diferents activitats proposades

CA2IA2 Diferencia amb ajuda, els tipus de documents de la biblioteca: imaginaris, còmics, revistes, llibres de coneixements (de recerca), materials audiovisuals, enciclopèdies i diccionaris


Fins el curs 2017-2018 (inc

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Complir les normes del servei de préstec:

 • Portar el carnet
 • Escollir un llibre segons el nivell
 • Alternar les diferents llengües de l’escola ( 2n c: català/ francès) i els diferents suports (imaginaris/ còmics/revistes)
 • Llegir-se el resum de la contracoberta
 • Omplir la fitxa del llibre correctament (nom i cognom, classe i data del dia)
 • Col·locar la fitxa dins el llibre de retorn
 • Col·locar el llibre de retorn dins la caixa corresponent (2n cicle vermella)
 • Buscar a l’agenda la data de retorn i escriure que s’ha de tornar el llibre a la Biblioteca
 • Deixar la Biblioteca endreçada * Tornar el llibre quan toca i si es necessita més temps avisar a la mestra de la Biblioteca
 • Canviar el llibre quan aquest no agrada, és massa complicat o massa senzill
 • Omplir la fitxa “Jo Recomano” si s’escau (només aquells llibres excel·lents)