El conte del racó del conte

Recursos:

P2.- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.

P3.- Explicació després del visionat o de la lectura de l’argument de la història

P4.- Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre ells.

A1.- Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma o amb l’ajut d’adults textos d’imaginació i literaris i sentit crític en la selecció de les obres. 

A2.- Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal.

A3.- Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris


Indicadors d’avaluació:

CA2IA1 Utilitza la biblioteca escolar amb el guiatge del mestre participant activament en les  diferents activitats proposades


Fins al curs 2017-2018 (inclòs):

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Escoltar amb interès el conte o la lectura que els explica la mestra de la Biblioteca 

- Respectar les normes de Racó del conte: seure descalç i correctament, respectar el torn de paraula.

- Respondre a preguntes de comprensió i reflexió del conte

- Omplir la fitxa del conte amb el títol, autor, editorial, col·lecció i argumentar la seva opinió

Curs 2022-2024