Contractes de col·laboració

APRENENTATGE COOPERATIU D’AULA

 Nivell: Tots

Àrea: Biblioteca

Activitat: Contracte de Col·laboració amb els nous vinguts

Dinàmica/Estructura: Àmbit Intervenció A Cohesió de Grup: 3- Coneixement mutu i interacció entre l’alumnat corrent i l’integrat

Objectius i continguts prioritaris

Fomentar la participació i la col·laboració de tots els alumnes per realitzar les activitats de la biblioteca i donar suport i confiança als nou vinguts.

Descripció de l’activitat i materials

Quan arriba un alumne nou vingut a la biblioteca, un parell de voluntaris (Bibliotutors) signen un Contracte de Col·laboració amb l’alumne nouvingut on es comprometen a ajudar-lo fent les explicacions adients sobre el funcionament de la biblioteca i el servei de préstec. Tanmateix, l’alumne nou vingut es compromet a col·laborar amb els seus Bibliotutors

Organització del temps

L’explicació del contracte es fa el 1r dia que arriba el nouvingut a la biblioteca, després de passar llista i de fer les presentacions, a l’espai del Racó del Conte.

 Consigna

La mestra de la biblioteca, després de presentar-se al nou vingut, demana a la resta del grup qui voldrà ser el Bibliotutor del nou alumne. Explica que la funció del Bibliotutor serà la d’ajudar, sempre que calgui, a l’alumne nou vingut fent les explicacions adients sobre el funcionament de la biblioteca i el servei de préstec.

El contracte l’hauran de llegir els tres i, si estan totalment d’acord, l’hauran de signar. El signar un contracte comporta un compromís per les tres parts. Els bibliotutors sempre hauran d’estar a prop del nou vingut per acompanyar-lo en totes les activitats rutinàries:

-          Servei de préstec: explicar el significat dels colors dels imaginaris, com s’omple la fitxa, on es deixa el material de retorn, ctc

-          Funcionament de la biblioteca: treure’ns les sabates en arribar, seure al Racó del Conte per passar llista, fer servir l’agenda, portar el material que cal, ctc

 Intervenció de regulació de l’activitat

Quan surten molts voluntaris per fer de Bibliotutors, la tutora del grup ajuda a fer la selecció segons el seu criteri: poden ser nens molt responsables o bé altres que necessitin una mica de protagonisme per pujar l’autoestima, o altres que necessitin un càrrec de responsabilitat per a que ells mateixos facin bé la feina.

Mentre la mestra de la biblioteca continua amb la dinàmica de la biblioteca, el mestre tutor seu amb els tres alumnes per llegir el contracte i acabar d’aclarir dubtes si s’escau.

Un cop signat el contracte, aquest se l’emporten a la classe i el pengen en un lloc ben visible per a recordar la tasca dels Bibliotutors i del Col·laborador.

Cada vegada que el grup ve a la biblioteca, la mestra recorda, a l’inici i només si cal, qui són els bibliotutors del nou vingut i quines tasques han d’ajudar a fer

Avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat

S’ha de facilitar al nou vingut l’aprenentatge de les normes i del funcionament de la biblioteca (aprenentatge entre iguals) per a que esdevingui tan autònom com els seus companys

Avaluació de la dinàmica o estructura

S’ha de vetllar per la integració del nou vingut al grup i la interacció entre els tres participants.

Ampliació i generalització

Aquesta activitat es du a terme cada vegada que arriba un nou vingut a la biblioteca.

Amb els alumnes de maternal i 1r cicle el contracte està escrit en lletra lligada i el suport dels mestres és important. Cal assessorar als Bibliotutors en el contingut de la seva tasca i cal recordar, durant les primeres sessions, que han d’acompanyar constantment al nou vingut. Progressivament els mestres deixaran de donar aquest suport.

Amb els alumnes de 2n i 3r cicle el contracte està escrit en lletra d’impremta i es deixa plena autonomia als Bibliotutors per realitzar la seva tasca.

Quan els nous vinguts ja s’han adaptat a la dinàmica de la biblioteca el contracte es dona per finalitzat tot i que els Bibliotutors sempre podran ser els referents d’aquests alumnes

-          Contractes escrits